Welcome to Headweb, Thousands of movies instantly in your online video store

Købsbetingelser

1. Generelt


Disse Generelle betingelser for køb og leje af film til download (herefter ”Generelle betingelser”) angiver de betingelser, som gælder mellem dig som bruger (herefter ”Brugeren”) og Headweb AB som distributør (herefter ”Headweb”) ved køb og leje af film til download fra Headweb AB’s hjemmeside.

Headweb forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse Generelle betingelser. Sådanne ændringer kan ske når som helst uden varsel. De til enhver tid gældende Generelle betingelser findes altid offentliggjort på hjemmesiden.

Ved at klikke på knappen ”Køb”, henholdsvis ”Lej” på en ordrebekræftelse bekræfter Brugeren, at han eller hun har gennemlæst betingelserne i de på tidspunktet for bekræftelsen gældende Generelle betingelser, og Brugeren godkender og accepterer betingelserne.

 

2. Aldersgrænse


Brugeren skal være fyldt 18 år for at kunne købe eller leje film til download fra Headweb. Hvis Brugeren er fyldt 16 år - men ikke 18 år - skal Brugeren have værges tilladelse for at købe eller leje film.

Ved at klikke på knappen ”Køb”, henholdsvis ”Lej” på en ordrebekræftelse bekræfter Brugeren, at han eller hun er fyldt 18 år - eller hvis Brugeren er fyldt 16 år men ikke 18 år - at han eller hun har værges tilladelse til købet henholdsvis lejen.

 

3. Ophavsret og vandmærkning


Filmene leveres i form af datafiler. Ophavsretten til datafilerne og alt indhold i datafilerne (herefter ”filerne”), som Brugeren køber til download og/eller leje, tilhører filmproduktionsselskabet og andre rettighedshavere og licensgivere.

Filerne indeholder materiale, som er beskyttet af svensk og international ophavsret, og filerne og indholdet i disse må kun anvendes til privat brug.

Dette indebærer, at Brugeren med de begrænsninger, som følger af den til enhver tid gældende ophavsretslovgivning, Brugerbetingelserne og disse Generelle betingelser, ved køb må:

  • downloade filerne permanent til sin personlige computer

  • dele (videredistribuere) filerne inden for Headwebs netværk (med BiTorrent-teknik) i de tilfælde, hvor dette tillades af Headweb

ved leje:

  • streame (downloade en midlertidig fil, som successivt slettes) filerne til sin personlige computer

  • anvende filerne et ubegrænset antal gange i en periode på 24 timer eller anden, længere tidsperiode, som til enhver tid bestemmes af Headweb

På grund af Headwebs aftale med ophavsretshaverne til visse filer er det ikke alle filer, der bliver tilgængelige for videredistribution inden for Headwebs netværk. Headweb har derfor ret til når som helst at afgøre, om en fil skal være tilgængelig for fildeling inden for Headwebs netværk.


Filerne - eller indholdet i filerne – må under ingen omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, med henblik på i nogen form at videredistribueres, tildeles nogen eller fildeles i andre netværk end Headwebs. Filerne – eller indholdet i filerne – må heller ikke, hverken helt eller delvist, videredistribueres, tildeles nogen eller fildeles i andre netværk end Headwebs (det være sig åbne eller lukkede) eller anvendes med nogen kommerciel hensigt eller anden hensigt til ikke-privat brug. Filerne – eller indholdet i filerne – må således ikke, hverken helt eller delvist, sælges, udlejes, leases eller gives i underlicens til nogen anden.

Brugeren påtager sig kontinuerligt at holde sig informeret om ændringer og tilføjelser i ophavsretlig lovgivning og anden normdannelse inden for ophavsretten.

Brugeren skal sørge for, at han eller hun har en sådan kontrol over filerne og indholdet i filerne, at ingen videre kopiering, videredistribution eller anden anvendelse af disse ud over det, som er tilladt ifølge svensk og international ophavsret og ifølge disse Generelle betingelser, er mulig. Dette indebærer blandt andet, at Brugeren har pligt til at holde det computerudstyr, hvor filerne gemmes, under opsyn og ikke afsløre sine medlemsoplysninger eller adgangskoden til sin Headweb-konto til nogen anden.

Brugeren skal holde Headweb skadesløs i tilfælde af, at en sådan anvendelse af downloadede filer sker i strid med disse Generelle betingelser.

Headweb beskytter visse ophavsretligt beskyttede materialer med et vandmærke. Vandmærket kan spores tilbage til den bruger, som oprindelig købte eller lejede filen af Headweb. Vandmærket vanskeliggør hverken download eller anvendelse af filerne. Vandmærket viser, at filerne tilhører Brugeren. Hvis filerne kommer på afveje, for eksempel på et andet fildelingssite, kan Headweb spore filen til den oprindelige bruger og tage retslige skridt.

Headweb beskytter visse ophavsretligt beskyttede materialer med kopibeskyttelse, såkaldt Digital Rights Management (DRM). Brugeren må ikke bryde eller på anden måde omgå kopieringsbeskyttelsen og må heller ikke ændre formatet for filer, som er udstyret med kopieringsbeskyttelse.

 

4. Priser, point og betaling


Brugeren skal betale den pris for købte eller lejede filer, som til enhver tid angives som prisen for filen i butikken. Prisen fremgår af ordrebekræftelsen og angives i svenske kroner. Prisen inkluderer alle skatter og afgifter.

Prisen inkluderer ikke det vederlag for datatrafik, som Brugeren efter aftale skal betale til sin internetudbyder, eller andre omkostninger i forbindelse med anvendelsen af Brugerens eget computerudstyr (herunder kommunikationsudstyr).

Når Brugeren deler filerne i Headweb-netværket, opnår Brugeren point i henhold til de til enhver tid gældende betingelser. Pointene kan efterfølgende efter omregning anvendes som betalingsmiddel ved køb eller leje af film til download fra hjemmesiden.  

Betaling kan ske enten ved betaling med betalingskort eller ved debitering af Brugerens Headweb-konto.

Ved betaling med betalingskort vil et beløb svarende til prisen for filerne blive reserveret på Brugerens bankkonto umiddelbart efter, at Brugeren har bekræftet købet, henholdsvis lejen.

Ved betaling ved debitering af Headweb-kontoen vil et beløb svarende til prisen for filerne blive debiteret Brugerens Headweb-konto umiddelbart efter, at Brugeren har bekræftet købet, henholdsvis lejen.

 

5. Leveringstid


Så snart Headweb har modtaget Brugerens bekræftelse, påbegyndes Headwebs levering af tjenesten, og filen kan downloades. Hvor lang tid det tager at downloade en fil, afhænger af flere forskellige faktorer, for eksempel hvor meget lagringsplads filmen kræver, kapaciteten (ydelsen) på Brugerens eget dataudstyr og den aktuelle trafikbelastning på Internettet.

Headweb påtager sig intet ansvar for leveringsforstyrrelser eller forsinkelser, som skyldes Brugeren eller fejl eller svigt i Brugerens udstyr eller andet teknisk udstyr, som tilhører andre end Headweb. Headwebs ansvar for fejl eller svigt i Headwebs software fremgår af Generelle licensbetingelser for software.

Headweb kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for nogen skader – det være sig direkte eller indirekte skader eller følgeskader – som følge af leveringsforstyrrelser eller forsinkelser. Ved udeblevet levering har Brugeren ret til at få en erstatningsfil leveret uden yderligere omkostninger.

 

6. Fejlbehæftet tjeneste


For at kunne downloade film fra Headweb kræves det, at du har computerudstyr med en vis kapacitet. De tekniske krav, som Headweb stiller til Brugerens udstyr, offentliggøres på hjemmesiden. Headweb AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de tekniske krav. Sådanne ændringer kan ske når som helst og uden varsel. De til enhver tid gældende tekniske krav findes altid offentliggjort på hjemmesiden. Det påhviler Brugeren at sørge for, at hans eller hendes computerudstyr opfylder offentliggjorte krav.

For at en i alle henseende korrekt download eller streaming skal kunne ske, kræves det også, at Brugerens registrerede medlemsoplysninger er korrekte og fuldstændige. Brugeren har ansvar for at sørge for, at alle oplysninger, som overlades til Headweb, er korrekte, og at fuldstændige oplysninger gives, når sådanne efterspørges.

Hvis det skulle vise sig, at en downloaded fil i nogen henseende umiddelbart efter download er fejlbehæftet, og fejlen skyldes Headweb, kan Brugeren enten få en ny erstatningsfil eller pengene tilbage. Sådan erstatning ydes ikke for fejl, som fremtræder i tiden efter købet eller lejen, hvorfor Brugeren anbefales at tage en såkaldt backup kopi af filerne. Det påhviler Brugeren snarest efter fuldført download at undersøge filen og kontakte Headwebs kundeservice, hvis filen – eller dens indhold – skulle vise sig at være beskadiget.

Samtlige filer og indholdet i samme distribueres, som de er og forefindes.

Headweb har ikke ansvar for fejl eller skade, som skyldes Brugeren eller fejl eller svigt i Brugerens udstyr eller i andet teknisk udstyr, som tilhører andre end Headweb. Headwebs ansvar for fejl eller svigt i Headwebs software fremgår af Generelle betingelser for software.

Headweb kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for skader i form af datasammenbrud eller tab af data.

Headweb kan under ingen omstændigheder, medmindre andet er angivet ovenfor, gøres ansvarlig for nogen skader – det være sig direkte eller indirekte skader eller følgeskader – som følge af fejl eller svigt i tjenesten.

 

7. Fortrydelsesret


De film, som købes eller lejes, distribueres elektronisk i form af datafiler til download eller streaming. Headweb yder dermed Brugeren en tjeneste i henhold til loven om fjernaftaler, og da Headwebs udførelse af tjenesten påbegyndes, så snart ordrebekræftelsen er sendt til Brugeren, gælder reglerne om fortrydelsesret i loven om fjernaftaler ikke.

Ved at klikke på knappen ”Køb” eller ”Lej” på en ordrebekræftelse samtykker Brugeren i, at Headweb påbegynder udførelsen af leverancen.

 

8. Supplerende oplysninger på hjemmesiden m.m.


Regler for medlemskab, rutinebeskrivelser angående køb og leje og andre for købet eller lejen relevante oplysninger findes offentliggjort på hjemmesiden. Brugeren påtager sig inden købet henholdsvis lejen at informere sig om sådanne oplysninger og at følge de til enhver tid offentliggjorte regler.

Aftaler kan for øjeblikket kun indgås på svensk.

 

9. Arkivering


Headweb gemmer relevante aftalehandlinger i elektronisk form som et minimum i den tidsperiode, som kræves ifølge regnskabsloven og god regnskabsskik i Sverige. På anmodning har Brugeren ret til i rimeligt omfang at få del i sådanne arkiverede handlinger. En sådan anmodning skal sendes til Headwebs kundetjeneste.

Headweb har rutiner for kontinuerlig backup og andre it-sikkerhedsforanstaltninger, men tab af data kan ikke udelukkes. Brugeren opfordres derfor til også selv at arkivere relevante aftalehandlinger på betryggende vis.

 

10. Personoplysninger


Ved at Brugeren registrerer sig som medlem på www.headweb.com og i forbindelse med køb og leje af film på hjemmesiden, overdrager Brugeren visse kontaktoplysninger m.m., som indeholder oplysninger om Brugerens identitet. Headweb vil også automatisk indhente visse andre oplysninger om Brugeren såsom oplysninger om antal besøg, forbrugsmønster, IP-adresser og logontider. Endvidere kan visse andre oplysninger indhentes automatisk gennem anvendelse af såkaldte cookies.

I og med at Brugeren accepterer betingelserne i disse Generelle betingelser, samtykker Brugeren i at Headweb gemmer og behandler sådanne oplysninger og sådan information med henblik på at udføre sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i forbindelse med Brugerens medlemskab og køb og leje af film til download. Oplysningerne kan også blive behandlet med henblik på at analysere og udvikle tjenesten.

Brugerens personoplysninger vil blive gemt så længe, aftaleforholdet mellem Brugeren og Headweb består, og et stykke tid derefter, hvis det er nødvendigt, for at Headweb skal kunne udføre sine tilbageværende forpligtelser eller udøve sine rettigheder over for Brugeren.

Brugeren har ret til en gang om året at anmode om og få oplysninger om den behandling af Brugerens personoplysninger, som forekommer. En sådan anmodning skal sendes til Headwebs kundeservice.

Headweb vil ikke videresælge oplysningerne. Salg må dog godt ske til selskaber, som ejes og kontrolleres af Headweb.

 

11. Tredjeparts ret

Indehaveren af ophavsretten til filerne, f.eks. filmselskaber, (herefter ”Rettighedsindehaveren”) skal, hvor dette er muligt i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning, have ret til at anmelde og håndhæve sine rettigheder til filerne i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Generelle betingelser direkte over for Brugeren, i tilfælde af at Brugeren ikke opfylder sine forpligtelser ifølge de Generelle betingelser.

 

12. Overdragelse


Headweb har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse Generelle betingelser til en anden uden forudgående samtykke fra Brugeren. Brugeren har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse Generelle betingelser til nogen anden uden Headwebs forud indhentede skriftlige samtykke.

 

13. Anvendt lov og afgørelse af tvister


Tvister angående fortolkning og anvendelse af denne aftale som ikke kan løses gennem forhandling mellem parterne, kan henvises til ”Allmänna reklamationsnämnden” (Det Almene Reklamationsnævn). Hvis tvisten skal prøves ved en domstol, skal den afgøres ved svensk domstol med anvendelse af svensk ret.

 

14. Spørgsmål og kontakt


Hvis der skulle opstå spørgsmål i anledning af disse Generelle betingelser, eller hvis der opstår andet behov for kontakt, er Brugeren velkommen til at kontakte Headwebs kundeservice.

 

Senest ændret 2013-06-03 13:40 af Jenny Johansson

Awards & Recognition
"Headweb is a very user friendly VOD-service with a wide range of movies and a lot of hd-content, and that works well on several platforms."
"Headweb has a light and lucid website without ads. The content is wide and varied, and the service works on several platforms."
Headweb was one of five nominees in the Best Media and Entertainment site-category in 2011.
"The sites social functions beats the competition and the movies can be watched on several platforms."
"Headweb is one of the smartest services we've seen when it comes to legally, cheap and painfully simple consume movies online."
"They are always on the cutting edge with features and UI - in addition, Headweb is the cheapest alternative in the test."
"Headweb is the best streaming service for movies right now, with a user friendly service and many great features."
 
Hjælp