Weak internet connection? No problem. It works anyhow!

Terms of use

The page is still under construction and only available in Swedish.

 

1. Allmänt


Dessa Användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) anger de villkor som gäller mellan dig som användare och medlem (nedan ”Användaren”) och Headweb AB som tjänsteleverantör (nedan ”Headweb”) rörande medlemskap på och användandet av Headwebs webbsida www.headweb.com (nedan ”Webbsidan”).

För Användarens köp av filmer för nedladdning från Webbsida gäller Allmänna villkor för köp av film för nedladdning.

För Användarens användande av Headwebs mjukvara gäller Allmänna licensvillkor för Headwebs mjukvara.

2. Åldersgräns


Användaren måste ha fyllt 13 år för att kunna bli medlem på Webbsidan. För att kunna köpa film för nedladdning från Webbsidan måste Användaren ha fyllt 18 år eller om Användaren har fyllt 16 år - men inte 18 år - måste Användaren ha förmyndares tillstånd för att köpa filmer.

Genom att klicka på knappen ”skicka” på registreringsformuläret intygar Användaren att han eller hon har fyllt 13 år.

3. Ikraftträdande och upphörande


Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner användarvillkoren” i samband med registreringen bekräftar Användaren att han eller hon har läst igenom dessa Användarvillkor och godkänner och accepterar Användaren villkoren.

Användarvillkoren gäller tills vidare och Headweb förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De vid var tid gällande användarvillkoren finns alltid publicerade på webbsidan.

Användarvillkoren kan när som helst sägas upp av Användaren genom en skriftlig uppsägning utan iakttagande av någon uppsägningstid. En sådan uppsägning skall tillställas Headwebs kundtjänst och innehålla korrekta och fullständiga uppgifter om Användarens namn och e-postadress.

Headweb kan säga upp Användarvillkoren till upphörande avseende enskild användare med iakttagande av en uppsägningstid om en månad. Headweb kan även säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande i de fall som regleras nedan. Uppsägning kommer att ske skriftligt till Användarens senast uppgivna e-postadress.

När Användarvillkoren har upphört har Användaren inte längre rätt att använda tjänsterna. De användarbegränsningar som gäller enligt Allmänna villkor för köp av film för nedladdning och Allmänna licensvillkor fortsätter att gälla. På Användarens begäran kommer Headweb att avsluta Användarens Headwebkonto och utbetala innestående inbetalda medel till Användaren till av Användaren skriftligen meddelat konto. Sådan begäran och betalningsinstruktion skall tillställas Headwebs kundtjänst och innehålla fullständiga och korrekta uppgifter. Användaren kan för närvarande inte tillgodogöra sig eventuellt erhållna poäng i form av pengar.

4. Upphovsrätt


Allt material på Headwebs webbsida är skyddat av svensk och internationell upphovsrätt. Webbsidan och dess innehåll får endast användas för privat bruk.

För nedladdningsbara datafiler gäller användarbegränsningar enligt Allmänna villkor för köp av film för nedladdning.

För Headwebs mjukvara gäller användarbegränsningar enligt Allmänna licensvillkor för Headwebs mjukvara.

5. Registreringsdata


För att kunna använda tjänsten, måste Användaren
(a) uppge korrekt och fullständig information i registreringsformulär på Webbsidan (nedan ”Registreringsdata");
(b) ansvara för att hans eller hennes inloggningsuppgifter (inklusive lösenordet) hanteras på ett säkert sätt;
(c) uppdatera Registreringsdata och annan information som Användaren tillhandahåller Headweb, så den är korrekt, uppdaterad och fullständig; och
(d) själv ansvara för all användning av hans eller hennes konto och för alla de handlingar som sker med hans eller hennes konto.

6. Användarens förmåner


Genom att bli registrerad medlem hos Headweb får Användaren tillgång till Headwebs tjänst avseende köp av film för nedladdning och möjlighet att öppna ett Headwebkonto. Användaren får även möjlighet att ladda ned Headwebs mjukvara till sin dator.

Som medlem har Användaren även möjlighet att delta i Webbsidans community och recensera filmer och publicera andra texter och annat material på Webbsidan.

Tjänsten och Webbsidan är under ständig utveckling och Headweb förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra, ta bort eller göra tillägg i layout, innehåll, funktion eller på annat sätt genomföra förändringar i Webbsidan och i erbjudna tjänster.

7. Användarens skyldigheter


Utöver vad som i övrigt framgår av dessa Användarvillkor åligger det alltid Användaren att:

 • iaktta vid varje tidpunkt gällande Allmänna villkor för köp av film för nedladdning
 • iaktta vid varje tidpunkt gällande Allmänna licensvillkor för Headwebs mjukvara
 • iaktta god sed vid författandet av texter för publicering på webbsidan och Headwebs vid var tid publicerade publiceringsregler


Det är strängt förbjudet för Användaren att

 • använda Webbsidan eller tjänsterna för något annat ändamål än rent privat
 • bryta mot användarbegränsningarna i Allmänna bestämmelser för nedladdning av film
 • bryta mot användarbegränsningarna i Allmänna liceensvillkor för Headwebs mjukvara
 • på något sätt försöka kringgå det skydd och den spårningsfunktion som Headwebs vattenmärkning utgör, och att på något sätt försöka ta bort, nedsätta eller påverka den funktionen
 • försöka ändra, kringgå och / eller överlista Headwebs eller dess samarbetspartners säkerhetsrutiner och IT-system
 • på något sätt själv möjliggöra, marknadsföra, informera om, underlätta eller på annat sätt medverka i eller till någon olaglig spridning, kopiering, uthyrning, sublicensiering, eller publicering av upphovsrättsligt skyddat material
 • samla e-postadresser eller annan kontaktinformation om andra användare för att elektroniskt eller på andra sätt skicka e-post eller utöva annan oombedd kommunikation
 • använda tjänsterna eller Webbsidan i olagligt syfte eller på något sätt som kan skada, förstöra eller överbelasta tjänsterna eller Webbsidan
 • använda automatiserade script för att samla information från, eller på andra sätt interagera med, tjänsterna eller Webbsidan;
 • ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller publicera innehåll som kan vara skadligt, skrämmande, trakasserande, hotande, olagligt, vulgärt, obscent, bedrägligt, oetiskt, diskriminerande, rasistiskt, främlingsfientligt eller på annat sätt tveksamt;
 • ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller på annat sätt på Webbsidan tillgängliggöra någon privat information om tredje part, inkluderande men inte begränsat till adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer;
 • ladda upp, posta, överföra, dela eller på annat sätt göra tillgängligt material som kan innehålla virus eller annan skadlig kod, filer eller program skapade för att störa, förstöra eller på annat sätt begränsa funktionaliteten av mjukvara eller hårdvara;
 • ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt material som kan uppmuntra till eller ge instruktioner för att begå kriminella handlingar, strider mot någons rätt, eller som i övrigt strider mot någon nationell eller internationell lag;
 • registrera fler än ett Användarkonto eller registrera ett användarkonto åt någon annan än sig själv;
 • utge sig för att vara någon annan person, eller skapa en falsk identitet för användandet av tjänsterna eller Webbsidan
 • använda eller försöka använda någon annans konto, tjänst eller system utan godkännande från Headweb

 

8. Varning och avstängning mm


Om Användaren bryter mot Användarvillkoren kan Headweb meddela Användaren en varning, avsluta Användarens medlemskap, ta bort Användarens profil och / eller material eller information som Användaren har postat på Webbsidan eller förhindra Användaren från att använda eller ansluta till tjänsten eller Webbsidan. Headweb förbehåller sig rätten att vidta sådana åtgärder när som helst, med eller utan förvarning.

Varje Användare är själv ansvarig för det han eller hon skriver och postar på Webbsidan liksom övriga handlingar som sker genom Användarens användarkonto.
Headweb förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och hela diskussioner som enligt bolagets egna bedömning inte bidrar till trevnaden, som saknar läsvärde eller som i annat fall bedöms som olämpligt.
Vid grova överträdelser av publicerade regler eller avtalsvillkor som kan skada Headweb eller som strider mot svensk lag kan dessutom en polisanmälan ske.

9. Headwebkonto


Som Användare får du möjlighet att öppna ett så kallat Headwebkonto. Användaren kan genom överföring av kontanter via betalkort tillföra pengar till kontot.

Observera att kontot inte är räntebärande och att Användaren för närvarande inte kan ta ut insatta medel på kontot. Utbetalning från kontot kan för närvarande endast ske i samband med att dessa Användarvillkor upphör.

Under punkten 3 ovan regleras vad som gäller beträffande Headwebkontot vid Användarvillkorens upphörande.

10. Kompletterande information på webbsidan


Regler för medlemskap, rutinbeskrivningar avseende köp och annan för tjänsterna relevant information finns publicerad på Webbsidan. Användaren åtar sig att kontinuerligt hålla sig informerad och att följa vid var tid publicerade regler.

Användaravtalet kan för tillfället endast ingås på svenska språket.

11. Personuppgifter


Genom att Användaren registrerar sig som medlem på www.headweb.com och i samband med köp av filmer på webbsidan lämnar Användaren vissa kontaktuppgifter mm som innehåller uppgifter om Användarens identitet. Headweb kommer även att automatiskt inhämta vissa andra uppgifter om Användaren så som uppgifter om antal besök, konsumtionsmönster, IP-adresser och inloggningstider. Vidare kan viss annan information automatiskt inhämtas genom användandet av så kallade cookies.

I och med att Användaren accepterar villkoren i dessa Allmänna villkor samtycker Användaren till att Headweb sparar och behandlar sådana uppgifter och sådan information i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med Användarens medlemskap och köp av film för nedladdning. Uppgifterna kan även komma att behandlas i syfte att analysera och utveckla tjänsten.

Användarens personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsrelationen mellan Användaren och Headweb består och för en tid därefter om det är nödvändigt för att Headweb skall kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot Användaren.

Användaren har rätt att en gång per år skriftligen begära och utfå information om den behandling av Användarens personuppgifter som förekommer. En sådan begäran skall framställas till Headwebs kundtjänst.

Headweb kommer inte att sälja uppgifterna vidare.

12. Headwebs ansvar


Även om Headweb har regler för Användarna om postning av material, kan bolaget inte kontrollera eller ta ansvar för vad varje enskild Användare postar, överför eller delar genom Webbsidan. Headweb är heller inte ansvarigt för stötande eller olämpligt material på Webbsidan som genererats av Användare på Webbsidan.
Headweb kan inte garantera att Webbsidan alltid fungerar. Funktioner och tjänster kan till exempel vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll eller service och/eller av annan anledning vara ur funktion. 
Användningen av Webbsidan eller tjänsterna sker på eget ansvar och på egen risk.
Headweb ansvarar inte för avbrott, försening i överföring, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller obehörig anslutning till, eller ändring av, användares kommunikation.
Headweb ansvarar inte för tekniska fel eller andra problem som kan uppstå, till exempel i något telekommunikationsnät, datasystem, servrar eller hos Användaren. Inte heller kan företaget ta ansvar för problem i datorer eller mobil telekommunikationsutrustning, mjukvara, e-postförlust, skada eller åverkan på Användarens eller annan persons dator, mobiltelefon, hårdvara eller mjukvara, i samband med användandet av nedladdat material eller tjänsten.
Headweb ansvarar inte heller för förlust eller skada som uppkommer genom nyttjande av Webbsidan eller tjänsterna. Detta inbegriper till exempel förlust eller skada på tredjepartsapplikationer, mjukvara eller innehåll postat till eller genom Webbsidan eller innehåll som överförts till Användare eller annan.
Om inte annat uttryckligen framgår av publicerade Allmänna villkor ansvarar Headweb under alla förhållanden inte för några skador eller förluster – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i Webbsidan eller tjänsterna eller som annars orsakats av användandet av Webbsidan eller tjänsterna.
Headweb strävar efter att vara fria från virus men kan tyvärr inte garantera detta.

13. Överlåtelse


Headweb äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till annan utan föregående samtycke från Användaren. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till någon annan utan Headwebs i förväg inhämtade skriftliga samtycke.

14. Tillämplig lag och tvistlösning


Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

15. Information


Om frågor skulle uppkomma i anledning av dessa Allmänna villkor eller annat behov av kontakt uppkommer är Användaren välkommen att höra av sig till Headwebs kundtjänst.

 

Last modified 2014-03-28 11:12 by Jenny Johansson

Awards & Recognition
"Headweb is a very user friendly VOD-service with a wide range of movies and a lot of hd-content, and that works well on several platforms."
"Headweb has a light and lucid website without ads. The content is wide and varied, and the service works on several platforms."
Headweb was one of five nominees in the Best Media and Entertainment site-category in 2011.
"The sites social functions beats the competition and the movies can be watched on several platforms."
"Headweb is one of the smartest services we've seen when it comes to legally, cheap and painfully simple consume movies online."
"They are always on the cutting edge with features and UI - in addition, Headweb is the cheapest alternative in the test."
"Headweb is the best streaming service for movies right now, with a user friendly service and many great features."
 
Help