Welcome to Scandinavia's most award winning movie service!

Köpvillkor

1. Allmänt


Dessa Allmänna villkor för köp och hyra av film för nedladdning (nedan ”Allmänna villkor”) anger de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan ”Användaren”) och Headweb AB som distributör (nedan ”Headweb”) vid köp och hyra av film för nedladdning från Headweb AB:s webbsida.

Headweb förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De vid var tid gällande Allmänna villkoren finns alltid publicerade på webbsidan.

Genom att klicka på knappen ”Köp” respektive ”Hyr” på en orderbekräftelse bekräftar Användaren att han eller hon har läst igenom villkoren i de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande Allmänna villkoren och godkänner och accepterar Användaren villkoren.

 

2. Åldersgräns


Användaren måste ha fyllt 18 år för att kunna köpa eller hyra filmer för nedladdning från Headweb. Om Användaren har fyllt 16 år - men inte 18 år - måste Användaren ha förmyndares tillstånd för att köpa eller hyra filmer.

Genom att klicka på knappen ”Köp” respektive ”Hyr” på en orderbekräftelse intygar användaren att han eller hon har fyllt 18 år - eller om Användaren fyllt 16 år men inte 18 år - att han eller hon har förmyndares tillstånd för köpet respektive hyran.

 

3. Upphovsrätt och vattenmärkning


Filmerna levereras i form av datafiler. Upphovsrätten till datafilerna och allt innehåll i datafilerna (nedan ”Filerna”) som Användaren köper för nedladdning och/eller hyr tillkommer filmproduktionsbolag och andra rättighetsinnehavare och licensgivare.

Filerna innehåller material som skyddas av svensk och internationell upphovsrätt och Filerna och innehållet i desamma får endast användas för privat bruk.

Detta innebär att Användaren, med de begränsningar som följer av vid var tid gällande  upphovsrättslagstiftning, Användarvillkoren och dessa Allmänna villkor, får

vid köp:

  • permanent ladda ner Filerna till sin persondator

  • dela med sig av (vidaresprida) Filerna inom Headwebs nätverk (med BiTorrent-teknik) i det fall där detta tillåts av Headweb

vid hyra:

  • streama (ladda en temporär fil som successivt raderas) Filerna till sin persondator

  • använda Filerna ett obegränsat antal gånger under en period om 24 timmar eller annan, längre tidsperiod, som vid varje tidpunkt bestäms av Headweb

På grund av Headwebs avtal med upphovsrättshavarna till vissa Filer kommer alla Filer inte att vara tillgängliga för vidarespridning inom Headwebs nätverk. Headweb äger därför rätt att när som helst avgöra om en Fil skall vara tillgänglig för fildelning inom Headwebs nätverk.


Filerna - eller innehållet i Filerna – får inte helt eller delvis inte under några omständigheter kopieras i syfte att i någon form spridas vidare, tilldelas till någon eller fildelas i annans än Headwebs nätverk. Filerna – eller innehållet i Filerna – får inte heller helt eller delvis spridas vidare, tilldelas till någon eller fildelas i annans än Headwebs nätverk (vare sig öppna eller stängda) eller användas i något kommersiellt syfte eller annars för icke privat bruk. Filerna – eller innehållet i Filerna – får således inte helt eller delvis säljas, hyras ut, leasas eller sublicensieras till någon annan.

Användaren åtar sig att kontinuerligt hålla sig informerad om ändringar och tillägg i upphovsrättslig lagstiftning och annan normbildning inom upphovsrätten.

Användaren skall tillse att han eller hon har sådan kontroll över Filerna och innehållet i Filerna att någon vidare kopiering, vidare spridning eller annan användning av desamma utöver vad som är tillåtet enligt svensk och internationell upphovsrätt och enligt dessa Allmänna villkor inte är möjligt. Detta innebär bland annat att Användaren är skyldig att hålla uppsikt över den datorutrustning där Filerna lagras och att inte avslöja sina medlemsuppgifter eller lösenord till sitt Headwebkonto till någon annan.

Användaren skall hålla Headweb skadelös i det fall sådan användning av nedladdade Filer sker i strid med dessa Allmänna villkor.

Headweb skyddar visst upphovsrättligt skyddat material med ett vattenmärke. Vattenmärket går att spåra tillbaka till den Användare som ursprungligen köpte eller hyrde filen från Headweb. Vattenmärket försvårar varken nedladdning eller användning av Filerna. Vattenmärket visar att Filerna tillhör Användaren. Om Filerna hamnar på avvägar, till exempel på en annan fildelningssajt, kan Headweb spåra Filen till den ursprungliga användaren och vidta rättsliga åtgärder.

Headweb skyddar visst upphovsrättligt skyddat material med kopieringsskydd, s.k. Digital Rights Management (DRM). Användaren får inte bryta mot eller annars kringgå kopieringsskyddet och får heller inte byta format på Filer som är utrustade med kopieringsskydd.

 

4. Priser, poäng och betalning


Användaren skall betala det pris för köpta eller hyrda Filer som vid var tid anges som pris för Filen i butiken. Priset framgår av orderbekräftelsen och anges i svenska kronor. Priset inkluderar alla skatter och avgifter.

Priset inkluderar inte den ersättning för kommunikation som Användaren enligt avtal har att erlägga till sin internetoperatör, eller andra kostnader i samband med användandet av Användarens egen datautrustning (inklusive kommunikationsutrustning).

För att Användaren delar med sig av Filerna i Headweb-nätverket erhåller Användaren poäng enligt de vid var tid gällande villkoren. Poängen kan sedan efter omräkning användas som betalningsmedel vid köp eller hyra av film för nedladdning från Webbsidan.  

Betalning kan ske genom antingen betalning med betalkort eller genom debitering av Användarens Headwebkonto.

Vid betalning med betalkort kommer ett belopp motsvarande priset för Filerna att reserveras på Användarens bankkonto omedelbart efter att Användaren bekräftat köpet respektive hyran.

Vid betalning genom debitering av Headwebkontot kommer ett belopp motsvarande priset för Filerna att debiteras Användarens Headwebkonto omedelbart efter att Användaren bekräftat köpet respektive hyran.

 

5. Leveranstid


Så snart Headweb mottagit Användarens bekräftelse påbörjas Headwebs leverans av tjänsten och Filen kan laddas ned. Hur lång tid det tar att ladda ner en fil beror av flera olika faktorer så som till exempel hur stort lagringsutrymme filmen kräver, kapaciteten (prestandan) på Användarens egen datautrustning, och den aktuella trafikbelastningen över Internet.

Headweb tar inget ansvar för leveransstörningar eller förseningar som beror på Användaren eller på fel eller brister i Användarens utrustning eller annan teknisk utrustning som tillhör annan än Headweb. Headwebs ansvar för fel eller brister i Headwebs mjukvara framgår av Allmänna licensvillkor för mjukvara.

Headweb ansvarar under alla förhållanden inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av leveransstörningar eller förseningar. Vid utebliven leverans har Användaren rätt att få en ersättningsfil levererad utan ytterligare kostnad.

 

6. Felaktig tjänst


För att Du ska kunna ladda ner filmer från Headweb krävs att Du har en datorutrustning med viss kapacitet. De tekniska krav som Headweb ställer på användarens utrustning publiceras på webbsidan. Headweb AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska kraven. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De vid var tid gällande tekniska kraven finns alltid publicerade på webbsidan. Det åligger Användaren att tillse att hans eller hennes datautrustning uppfyller publicerade krav.

För att en i alla avseende korrekt nedladdning eller streaming skall kunna ske krävs även att Användarens registrerade medlemsuppgifter är korrekta och fullständiga. Användaren ansvarar för att tillse att alla uppgifter som lämnas till Headweb är korrekta och att fullständig information ges när så efterfrågas.

Om det skulle visa sig att en nedladdad Fil i något avseende omedelbart efter nedladdningen är felaktigt och felet har orsakats av Headweb kan användaren antingen få en ny ersättningsfil eller pengarna tillbaka. Sådan ersättning lämnas inte för fel som framträder i tiden efter köpet eller hyran varför Användaren rekommenderas att ta en så kallade back-up kopia av Filerna. Det åligger Användaren att snarast efter slutförd nedladdning undersöka Filen och kontakta Headwebs kundtjänst om Filen – eller dess innehåll – skulle visa sig vara skadad.

Samtliga Filer och innehållet i desamma distribueras i befintligt skick.

Headweb ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Användaren eller av fel eller brister i Användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som tillhör annan än Headweb. Headwebs ansvar för fel eller brister i Headwebs mjukvara framgår av Allmänna licensvillkor för mjukvara.

Headweb ansvarar inte i något fall för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

Headweb ansvarar under alla förhållanden, om inte annat anges ovan, inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i tjänsten.

 

7. Ångerrätt


De filmer som köps eller hyrs distribueras elektroniskt i form av datafiler för nedladdning eller streaming. Headweb tillhandahåller därmed användaren en tjänst enligt distansavtalslagen och då Headwebs fullgörande av tjänsten påbörjas så snart orderbekräftelsen skickats till Användaren gäller inte distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt.

Genom att klicka på knappen ”Köp” eller ”Hyr” på en orderbekräftelse samtycker Användaren till att Headweb påbörjar fullgörandet av leveransen.

 

8. Kompletterande information på webbsidan m m


Regler för medlemskap, rutinbeskrivningar avseende köp och hyra och annan för köpet eller hyran relevant information finns publicerad på webbsidan. Användaren åtar sig att innan köpet respektive hyran informera sig om sådan information och att följa vid var tid publicerade regler.

Avtal kan för tillfället endast ingås på svenska.

 

9. Arkivering


Headweb kommer att arkivera relevanta avtalshandlingar i elektronisk form under minst den tid som krävs enligt bokföringslagen och god redovisningssed i Sverige. På begäran har Användaren rätt att i rimlig omfattning få ta del av sådana arkiverade handlingar. En sådan begäran skall framställas till Headwebs kundtjänst.

Headweb har rutiner för kontinuerlig back-up och andra IT-säkerhetsåtgärder men förlust av data kan inte uteslutas. Användaren uppmanas därför att även själv på betryggande sätt arkivera relevanta avtalshandlingar.

 

10. Personuppgifter


Genom att Användaren registrerar sig som medlem på www.headweb.com och i samband med köp och hyra av filmer på webbsidan, lämnar Användaren vissa kontaktuppgifter mm som innehåller uppgifter om Användarens identitet. Headweb kommer även att automatiskt inhämta vissa andra uppgifter om Användaren så som uppgifter om antal besök, konsumtionsmönster, IP-adresser och inloggningstider. Vidare kan viss annan information automatiskt inhämtas genom användandet av så kallade cookies.

I och med att Användaren accepterar villkoren i dessa Allmänna villkor samtycker Användaren till att Headweb sparar och behandlar sådana uppgifter och sådan information i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med Användarens medlemskap och köp och hyra av film för nedladdning. Uppgifterna kan även komma att behandlas i syfte att analysera och utveckla tjänsten.

Användarens personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsrelationen mellan Användaren och Headweb består och för en tid därefter om det är nödvändigt för att Headweb skall kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot Användaren.

Användaren har rätt att en gång per år skriftligen begära och utfå information om den behandling av Användarens personuppgifter som förekommer. En sådan begäran skall framställas till Headwebs kundtjänst.

Headweb kommer inte att sälja uppgifterna vidare. Försäljning får dock ske till bolag som ägs och kontrolleras av Headweb.

 

11. Tredje parts rätt

Innehavaren av upphovsrätten till Filerna, t.e.x. filmbolag, (nedan ”Rättighetsinnehavaren”) skall, där detta är möjligt i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning, ha rätt att bevaka och göra sina rättigheter till Filerna gällandeenligt bestämmelserna i dessa Allmänna villkor direkt mot Användaren för det fall Användaren inte uppfyller sina skyldigheter de Allmänna villkoren.

 

12. Överlåtelse


Headweb äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till annan utan föregående samtycke från Användaren. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till någon annan utan Headwebs i förväg inhämtade skriftliga samtycke.

 

13. Tillämplig lag och tvistlösning


Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

14. Frågor och kontakt


Om frågor skulle uppkomma i anledning av dessa Allmänna villkor eller annat behov av kontakt uppkommer är Användaren välkommen att höra av sig till Headwebs kundtjänst.

 

 

Last modified 2013-06-03 13:40 by Jenny Johansson

Awards & Recognition
"Headweb is a very user friendly VOD-service with a wide range of movies and a lot of hd-content, and that works well on several platforms."
"Headweb has a light and lucid website without ads. The content is wide and varied, and the service works on several platforms."
Headweb was one of five nominees in the Best Media and Entertainment site-category in 2011.
"The sites social functions beats the competition and the movies can be watched on several platforms."
"Headweb is one of the smartest services we've seen when it comes to legally, cheap and painfully simple consume movies online."
"They are always on the cutting edge with features and UI - in addition, Headweb is the cheapest alternative in the test."
"Headweb is the best streaming service for movies right now, with a user friendly service and many great features."
 
Help