Welcome to Scandinavia's most award winning movie service!

Ostoehdot

1. Yleistä


Näissä yleisissä elokuvien osto- ja vuokrausehdoissa (jäljempänä ”yleiset ehdot”) on määritelty internetin kautta tapahtuvaa latausta varten ehdot, jotka pätevät käyttäjään (jäljempänä ”käyttäjä”) ja Headweb AB:hen jakelijana (jäljempänä ”Headweb”) Headweb AB:n internetsivustolta ladattavien elokuvien oston ja vuokrauksen yhteydessä.

Headweb pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin yleisiin ehtoihin. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta. Kulloinkin voimassa olevat yleiset ehdot ovat aina nähtävissä yrityksen internetsivustolla.

Napsauttamalla tilausvahvistuksessa olevaa osto- tai vuokrauspainiketta käyttäjä vahvistaa että hän on lukenut vahvistushetkellä voimassa olevat yleiset ehdot ja hyväksyy ne ja suostuu noudattamaan niitä.

 

2. Ikäraja


Käyttäjän on oltava täyttänyt 18 vuotta voidakseen ostaa tai vuokrata elokuvia ja ladatakseen niitä Headwebiltä. Siinä tapauksessa, että käyttäjä on täyttänyt 16 vuotta – mutta ei 18:aa vuotta – hänellä on oltava huoltajansa suostumus ostaa tai vuokrata elokuvia.

Napsauttamalla tilausvahvistuksessa olevaa osto- tai vuokrauspainiketta käyttäjä vakuuttaa täyttäneensä 18 vuotta – tai jos käyttäjä on täyttänyt 16 vuotta mutta ei 18:aa vuotta – tai saaneensa huoltajaltansa suostumuksen ostaa tai vuokrata tuotteen.

 

3. Tekijänoikeudet ja digitaalinen vesileimaus


Elokuvat toimitetaan tiedostojen muodossa. Käyttäjän internetin kautta lataamista varten ostamien ja/tai vuokraamien tiedostojen ja kaiken niissä olevan sisällön (jäljempänä ”tiedostot”) tekijänoikeudet kuuluvat elokuvayhtiölle ja muille oikeuksienomistajille ja lisenssinomistajille.

Tiedostot sisältävät materiaalia, jota suojaavat ruotsalaiset ja kansainväliset tekijänoikeudet. Tiedostoja ja niiden sisältöä saa käyttää pelkästään yksityiseen käyttötarkoitukseen.

Tämä merkitsee sitä, että käyttäjä saa kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön, käyttöehtojen ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti

oston yhteydessä:

  • pysyvästi ladata tiedostoja omalle tietokoneelleen

  • jakaa (levittää muille) tiedostoja Headwebin verkoston sisällä (BitTorrent-tekniikalla) siinä tapauksessa, että Headweb sallii sen

vuokrauksen yhteydessä:

  • virtaustoistaa (ladata väliaikainen tiedosto, joka pyyhkiytyy käytön jälkeen pois) tiedostoja omalla tietokoneellaan

  • käyttää tiedostoja rajoittamattoman monta kertaa 24 tunnin tai muun, pidemmän ajanjakson kuluessa, josta päättää kulloinkin Headweb.

Headwebin ja tekijänoikeuksien haltijoiden välisten, tiettyjä tiedostoja koskevien sopimusten takia kaikki tiedostot eivät ole käytettävissä muille levittämistä varten Headwebin verkoston sisällä. Headwebillä on siitä johtuen oikeus päättää milloin tahansa, voiko tietty tiedosto olla käytettävissä Headwebin verkoston sisällä tapahtuvaa levittämistä varten.


Tiedostoja – tai niiden sisältöjä – ei saa kopioida missään olosuhteissa kokonaan eikä osittain tarkoituksena toimittaa niitä jossain muodossa eteenpäin tai jakaa tai levittää niitä muille muualla kuin Headwebin verkostossa. Tiedostoja – tai niiden sisältöjä – ei saa myöskään toimittaa kokonaan eikä osittain eteenpäin, jakaa tai levittää muille muualla kuin Headwebin verkostossa (olivatpa tiedostot sitten avoimia tai suljettuja) eikä käyttää kaupalliseen tarkoitukseen tai muuhun ei-yksityiseen käyttötarkoitukseen. Tiedostoja – tai niiden sisältöjä – ei siten saa myydä, vuokrata, liisata eikä lisensoida kokonaan eikä osittain toiselle taholle.

Käyttäjä ottaa velvollisuudekseen pitää itsensä jatkuvasti ajan tasalla muutoksista ja täydennyksistä, jotka liittyvät tekijänoikeuslainsäädäntöön tai muihin tekijänoikeuksia koskeviin määräyksiin.

Käyttäjän on huolehdittava siitä, että tiedostot ja niiden sisällöt ovat hänen hallinnassaan siten, että niiden kopiointi, muille levittäminen ja muu sellainen käyttö, joka ylittää ruotsalaiset tai kansainväliset tekijänoikeudet ja nämä yleiset ehdot, ei ole mahdollista. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että käyttäjän velvollisuutena on pitää valvonnassaan sitä tallennusvälinettä, jolle tiedostot on tallennettu, ja että hän ei saa paljastaa Headweb-tilinsä jäsentietoja eikä salasanaa muille.

Käyttäjän on korvattava Headwebille tämän kärsimä vahinko, mikäli ladattuja tiedostoja käytetään näiden yleisten ehtojen vastaisesti.

Headweb suojaa tietyt tekijänoikeuksien suojaamat materiaalit digitaalisella vesileimauksella. Vesileiman avulla voidaan jäljittää se käyttäjä, joka alunperin osti tai vuokrasi tiedoston Headwebiltä. Vesileima ei vaikeuta tiedostojen lataamista eikä käyttämistä. Vesileima osoittaa, että tiedostot kuuluvat käyttäjälle. Jos tiedostot joutuvat väärille teille, esimerkiksi toiselle tiedostojenjakelusivustolle, Headweb voi jäljittää tiedoston alkuperäisen käyttäjän ja ryhtyä lakisääteisiin toimenpiteisiin.

Headweb suojaa tietyt tekijänoikeuksien suojaamat materiaalit kopiosuojauksella käyttäen digitaalista käyttöoikeuksien hallintaa (DRM-tekniikkaa). Käyttäjä ei saa rikkoa eikä muutoin kiertää kopiosuojausta eikä hän saa myöskään muuttaa kopiosuojauksella varustettujen tiedostojen muotoa.

 

4. Hinnat, pisteet ja maksutapa


Käyttäjä maksaa ostamistaan tai vuokraamistaan elokuvista hinnan, joka on kulloinkin ilmoitettu tiedoston hinnaksi kaupassa. Hinta ilmoitetaan tilausvahvistuksessa Ruotsin kruunuissa. Hintaan sisältyvät kaikki verot ja lisämaksut.

Hintaan ei sisälly korvausta viestinnästä, josta käyttäjän tulee maksaa sopimuksen mukaisesti internetpalveluntarjoajalleen, eikä muita kuluja, jotka liittyvät käyttäjän oman tietokonevarustuksen (mukaan lukien viestintään liittyvän varustuksen) käyttöön.

Käyttäjä saa pisteitä kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti voidakseen jakaa tiedostoja muille Headwebin verkostossa. Pisteitä voi muuntolaskennan jälkeen käyttää maksuvälineenä yrityksen verkkosivustolta ladattavien elokuvien oston tai vuokrauksen yhteydessä.

Maksun voi suorittaa joko maksamalla maksukortilla tai antamalla veloittaa summan käyttäjän Headweb-tililtä.

Jos käyttäjä maksaa maksukortilla, hänen pankkitililtään veloitetaan tiedostoja vastaava summa välittömästi sen jälkeen, kun hän on vahvistanut oston tai vuokrauksen.

Jos käyttäjä maksaa Headweb-tilinsä kautta, tiedostojen hinta veloitetaan hänen Headweb-tililtään välittömästi sen jälkeen, kun hän on vahvistanut oston tai vuokrauksen.

 

5. Toimitusaika


Headwebin palvelun toimitus alkaa heti sen jälkeen, kun Headweb on vastaanottanut käyttäjän vahvistuksen, ja tiedostot voi sen jälkeen ladata. Se, kuinka kauan tiedostojen lataaminen kestää, riippuu useista tekijöistä, kuten esimerkiksi elokuvan edellyttämästä tallennustilasta, käyttäjän oman tietokonevälineistön kapasiteetista (suorituskyvystä) sekä ajankohtaisesta tietoliikennekuormituksesta internetissä.

Headweb ei kanna vastuuta toimitukseen liittyvistä häiriöistä tai viipeistä, jotka riippuvat käyttäjästä tai viasta tai puutteesta käyttäjän välineissä tai muussa teknisessä välineessä, joka ei kuulu Headwebille. Headwebin vastuu Headwebin ohjelmistojen vioista tai puutteista käy ilmi ohjelmistoja koskevista yleisistä lisenssiehdoista.

Headweb ei vastaa missään olosuhteissa vahingoista – olivatpa ne sitten suoria tai epäsuoria vahinkoja tai seurannaisvahinkoja – jotka johtuvat toimitushäiriöistä tai viipeistä. Toimituksen jäädessä puuttumaan käyttäjällä on oikeus saada korvaava tiedosto toimitettuna ilman ylimääräisiä kuluja.

 

6. Puutteellinen palvelu


Käyttäjällä on oltava käytettävissään kapasiteeltiltaan riittävä tietokonevälineistö, jotta hän voi ladata elokuvia Headwebiltä. Headwebin asettamat tekniset vaatimukset on esitetty yrityksen internetsivustolla. Headweb AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin vaatimuksiinsa. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta. Kulloinkin voimassa olevat tekniset vaatimukset ovat aina nähtävissä yrityksen internetsivustolla. Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että hänen tietokonevälineistönsä täyttää julkistetut vaatimukset.

Joka suhteessa oikein sujuva lataus tai virtaustoisto edellyttää lisäksi sitä, että käyttäjän rekisteröidyt jäsentiedot ovat oikein ja täydelliset. Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että kaikki hänen Headwebille antamansa tiedot ovat oikein ja että hän antaa täydelliset tiedot niin pyydettäessä.

Mikäli ladattu tiedosto sattuu jostakin syystä olemaan välittömästi lataamisen jälkeen jossain suhteessa puutteellinen ja puute johtuu Headwebistä, käyttäjä voi joko saada uuden, korvaavan tiedoston tai rahansa takaisin. Tällaista korvausta ei anneta puutteista, joita syntyy ajan myötä oston tai vuokrauksen jälkeen. Tästä syystä käyttäjän on suositeltavaa ottaa nk. varmuuskopiot tiedostoistaan. Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu tutkia tiedosto hyvin pian latauksen päättymisen jälkeen ja ottaa yhteyttä Headwebin asiakaspalveluun, jos tiedosto – tai sen sisältö – osoittautuu vaurioituneeksi.

Kaikki tiedostot ja niiden sisällöt toimitetaan sellaisina kuin ne ovat.

Headweb ei vastaa käyttäjän aiheuttamista vioista tai vahingoista eikä käyttäjän välineistön vioista tai puutteista eikä muulle kuin Headwebille kuuluvan teknisen välineistön vioista tai puutteista. Headwebin vastuu Headwebin ohjelmistojen vioista tai puutteista käy ilmi ohjelmistoja koskevista yleisistä lisenssiehdoista.

Headweb ei vastaa missään olosuhteissa minkäänlaisesta tietojen vaurioitumisesta tai menettämisestä.

Headweb ei vastaa missään olosuhteissa, ellei yllä muuta mainita, virheellisen tai puutteellisen palvelun seurauksena aiheutuvista suorista tai epäsuorista vaurioista eikä seurannaisvaurioista.

 

7. Peruuttamisoikeus


Ostettavat tai vuokrattavat elokuvat toimitetaan sähköisessä muodossa tiedostoina lataamista tai virtaustoistamista varten. Headweb tarjoaa siten käyttäjälle etäsopimuslain mukaista palvelua. Etäsopimuslaissa säädetyt määräykset peruuttamisoikeudesta eivät kuitenkaan päde, koska Headwebin palvelun toimeenpano alkaa heti tilausvahvistuksen käyttäjälle lähettämisen jälkeen.

Painamalla painiketta ”Osta” tai ”Vuokraa” tilausvahvistuksessa Käyttäjä vahvistaa suostuvansa siihen, että Headweb alkaa toimeenpanna palveluansa.

 

8. Internetsivuston täydentävät yms. tiedot


Jäsenyyttä koskevat säännöt, kuvaukset toimintatavoista oston ja vuokrauksen yhteydessä ja muut ostoon ja vuokraukseen liittyvät tiedot ovat nähtävissä yrityksen internetsivustolla. Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu ottaa selvää mainituista tiedoista ennen ostoa tai vuokrausta ja noudattaa kulloinkin internetsivustolla nähtävillä olevia sääntöjä.

Sopimus voidaan solmia tällä hetkellä ainoastaan ruotsinkielisenä.

 

9. Arkistointi


Headweb arkistoi asianmukaiset sopimusasiakirjat sähköisessä muodossa vähintään kirjanpitolain ja Ruotsissa vallitsevan hyvän kirjanpitotavan vaatiman ajanjakson ajan. Käyttäjä voi pyynnöstä saada nähtäväkseen kohtuullisessa määrin tällaiset arkistoidut asiakirjat. Asiaa koskeva pyyntö tulee esittää Headwebin asiakaspalvelulle.

Headweb laatii säännöllisesti varmuuskopioita ja suorittaa muita tietotekniikkaan liittyviä turvatoimia, mutta siitä huolimatta tietojen menetys ei ole täysin pois suljettua. Käyttäjää kehotetaan sen takia itse arkistoimaan turvallisella tavalla asianmukaiset sopimusasiakirjat.

 

10. Henkilötiedot


Rekisteröitymällä jäseneksi www.headweb.com-sivustolle ja ostaessaan tai vuokratessaan elokuvia yrityksen internetsivustolta käyttäjä luovuttaa tiettyjä yhteystietoja yms. tietoja, jotka sisältävät tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä. Headweb ottaa lisäksi selville automaattisesti tiettyjä käyttäjää koskevia tietoja, kuten sivustollakäyntikertojen lukumäärän, kulutustavat, IP-osoitteet ja sisäänkirjautumisajat. Myös muita tietoja voidaan ottaa selville automaattisesti esimerkiksi nk. evästeitä käyttämällä.

Hyväksyessään näiden yleisten ehtojen sisältämät ehdot käyttäjä suostuu siihen, että Headweb tallentaa ja käsittelee kyseisiä tietoja tarkoituksenaan suorittaa velvollisuutensa ja käyttää oikeuksiansa, jotka liittyvät käyttäjän jäsenyyteen ja elokuvien lataamiseen niiden oston ja vuokrauksen yhteydessä. Tietoja voidaan käsitellä yhtä lailla analysointi- ja palvelunparantamistarkoituksessa.

Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjän ja Headwebin välinen sopimussuhde on voimassa ja sen jälkeen niin kauan kuin se on välttämätöntä, jotta Headweb voi suorittaa jäljellä olevat velvollisuutensa ja käyttää oikeuksiansa käyttäjän suhteen.

Käyttäjällä on oikeus kirjallisesti pyytää ja saada kerran vuodessa tietoa hänen henkilötietojensa käsittelystä. Asiaa koskeva pyyntö tulee esittää Headwebin asiakaspalvelulle.

Headweb ei myy tietoja eteenpäin. Myynti on kuitenkin sallittua yrityksille, jotka ovat Headwebin omistuksessa ja hallinnassa.

 

11. Kolmannen osapuolen oikeudet

Tiedostojen tekijänoikeuksien haltijalla, esimerkiksi elokuvayhtiöllä (jäljempänä ”oikeuksienomistaja”), on oikeus (silloin kun se on mahdollista kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti) valvoa ja käyttää tiedostoja koskevia oikeuksiaan siten kuin on määritelty näiden yleisten ehtojen määrityksissä kohdistuen suoraan käyttäjään siinä tapauksessa, että käyttäjä ei täytä yleisissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan.

 

12. Oikeuksien luovuttaminen


Headwebillä on oikeus luovuttaa näiden yleisten ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa muulle taholle ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa näiden yleisten ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan muulle taholle ilman Headwebin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

13. Sovellettava laki ja kiistojen sovittelu


Tämän sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät kiistat, joita ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, voidaan jättää Ruotsin yleisen valitusviraston (ARN:n) ratkaistaviksi. Mikäli kiista on selvitettävä oikeudessa, on se selvitettävä ruotsalaisessa oikeusistuimessa, jossa sovelletaan Ruotsin lakia.

 

14. Kysymykset ja yhteydenotot


Mikäli näistä yleisistä ehdoista on kysyttävää tai mikäli käyttäjällä on muu tarve yhteydenottoon, hän voi mielellään ottaa yhteyttä Headwebin asiakaspalveluun.

 

Last modified 2013-06-03 13:40 by Jenny Johansson

Awards & Recognition
"Headweb is a very user friendly VOD-service with a wide range of movies and a lot of hd-content, and that works well on several platforms."
"Headweb has a light and lucid website without ads. The content is wide and varied, and the service works on several platforms."
Headweb was one of five nominees in the Best Media and Entertainment site-category in 2011.
"The sites social functions beats the competition and the movies can be watched on several platforms."
"Headweb is one of the smartest services we've seen when it comes to legally, cheap and painfully simple consume movies online."
"They are always on the cutting edge with features and UI - in addition, Headweb is the cheapest alternative in the test."
"Headweb is the best streaming service for movies right now, with a user friendly service and many great features."
 
Help