Velkommen til Headweb, se tusenvis av filmer i din videobutikk på nettet.

Kjøpsbetingelser

1. Generelt


Disse generelle betingelsene for kjøp og leie av film for nedlasting (heretter kalt ”Generelle betingelser") angir de betingelser som gjelder mellom deg som bruker (heretter kalt "Brukeren") og Headweb AB som distributør (heretter kalt "Headweb") ved kjøp og leie av film fra Headwebs ABs nettsted.

Headeweb forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Generelle betingelser. Slike endringer kan skje når som helst og uten forvarsel. De til enhver tid gjeldende Generelle betingelsene finnes alltid på nettstedet.

Ved å klikke på knappenn ”Kjøp” eller ”Lei” på en ordrebekreftelse bekrefter Brukeren at han eller hun har lest gjennom betingelsene i de gjeldende Generelle betingelsene og at han eller hun aksepterer betingelsene.

 

2. Aldersgrense


Brukeren må ha fylt 18 år for å kunne kjøpe eller leie filmer for nedlasting fra Headweb. Dersom brukeren har fylt 16 år - men ikke 18 år - må brukeren ha foresattes tillatelse til å kjøpe eller leie filmer.

Ved å klikke på knappen "Kjøp" alt. "Lei" på en ordrebekreftelse bekrefter brukeren at han eller hun er fylt 18 år - eller om Brukeren er fylt 16 år, men ikke 18 år - at han eller hun har foresattes tillatelse til kjøpet eller leien.

 

3. Opphavsrett og vannmerking


Filmene leveres som datafiler. Opphavsretten til datafilene og alt innhold i datafilene (under kalt ”Filene”) som Brukeren kjøper for nedlasting og/eller leie innehas av filmproduksjonsselskap og andre rettighetshavere og lisensgivere.

Filene inneholder materiale som er beskyttet av norsk og internasjonalt lovverk, og filene får i henhold til dette bare benyttes til privat bruk.

Dette innebærer at Brukeren, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning om opphavsrett, Brukerbetingelsene og disse Generelle betingelsene får:

  • permanent laste ned filer til sin pc

  • dele (distribuere) filene innenfor Headwebs nettverk (med BiTorrent-teknologi) der dette tillates av Headweb

ved leie:

  • streame (laste ned en midlertidig fil som senere slettes) Filene til sin pc

  • bruke Filene et ubegrenset antall ganger i løpet av en periode på 24 timer eller annen lengre periode, som til enhver tid fastsettes av Headweb

På grunn av Headwebs avtale med opphavsrettighetshavere til visse Filer, kommer ikke alle filer til å være tilgjengelige innenfor Headwebs nettverk. Headweb har derfor rett til når som helst å avgjøre om en Fil skal være tilgjengelig innenfor Headwebs nettverk.


Filene – eller innholdet i filene - må ikke, helt eller delvis eller under noen omstendigheter, kopieres med formål å distribueres videre, gis til noen eller deles i andre nettverk enn Headwebs nettverk. Filene – eller innholdet i filene – må heller ikke helt eller delvis distribueres videre, gis til noen eller deles i andre nettverk (verken åpne eller lukkede) eller brukes til kommersielle formål eller annen type ikke-privat bruk. Filene - eller innholdet i disse - må dermed heller ikke selges, leies ut, leases eller sub-lisensieres til noen andre.

Brukeren plikter til enhver tid å holde seg informert om endringer i og tillegg til opphavsrettslovgivningen, samt andre normgivende retningslinjer innen opphavsretten.

Brukeren skal sørge for at han eller hun har kontroll over filene og innholdet i filene på en måte som gjør det umulig for andre å kopiere filene, distribuere dem eller bruke dem på en annen måte enn det som er angitt i norsk og internasjonal lov om opphavsrett og disse Generelle betingelsene. Dette innebærer blant annet at Brukeren plikter å holde oppsyn med datautstyr hvor filene er lagret, samt ikke å opplyse til andre sin medlemsinformasjon eller passord til konto hos Headweb.

Brukeren skal holde Headweb skadesløs i tilfelle slik bruk av nedlastede filer skjer i strid med disse Generelle betingelser.

Headweb beskytter opphavsrettighetsbeskyttet materiale med et vannmerke. Vannmerket kan spores tilbake til den Bruker som opprinnelig kjøpte eller leide filmen fra Headweb. Vannmerket gjør det ikke vanskeligere å laste ned eller bruke Filene. Vannmerket viser at Filene tilhører Brukeren. Dersom filene havner på avveie, for eksempel på et annet nettsted for fildeling, kan Headweb spore filen til den opprinnelige brukeren og deretter gå til rettslige skritt.

Headweb beskytter opphavsrettsbeskyttet materiale med kopieringsbeskyttelse, såkalt Digital Rights Management (DRM). Brukeren kan ikke bryte eller omgå slik kopieringsbeskyttelse og kan heller ikke endre format på filer som er utstyrt med kopieringsbeskyttelse.

 

4. Priser, poeng og betaling


Brukeren skal betale den prisen som er angitt i butikken for kjøpte eller leide Filer. Prisen fremgår av ordrebekreftelsen og er angitt i norske kroner. Prisen inkluderer alle skatter og avgifter.

Prisen inkluderer ikke det kommunikasjonsvederlag som Brukeren i henhold til avtale skal betale sin internettleverandør, eller andre kostnader i forbindelse med bruk av Brukerens eget datautstyr (inkludert utstyr for datakommunikasjon).

For at Brukeren skal kunne dele Filene i Headweb-nettverket betaler Brukeren poeng i henhold til de til enhver tid gjeldende betingelser. Poengene kan senere etter omregning brukes som betalingsmiddel ved kjøp eller leie av film for nedlasting via Nettstedet. Betaling kan skje enten med betalingskort eller ved å belaste Brukerens konto på Headweb.

Ved betaling med betalingskort vil et beløp som tilsvarer prisen på filene bli belastet Brukerens bankkonto umiddelbart etter at Brukeren har bekreftet kjøpet eller leien.

Ved betaling i form av belastning på Brukerens Headwebkonto vil et beløp som tilsvarer prisen på filene bli belastet Brukerens Headwebkonto umiddelbart etter at Brukeren har bekreftet kjøpet eller leien.

 

5. Leveringstid


Så snart Headweb har mottatt Brukerens bekreftelse, starter Headweb sin leveranse av tjenesten og Filen kan lastes ned. Tiden det tar å laste ned en fil avhenger av flere ulike faktorer, som hvor stor lagringsplass filmen trenger, kapasiteten (ytelsen) til Brukerens egen datamaskin og trafikkbelastningen på internett på nedlastingstidspunktet.

Headweb tar intet ansvar for leveranseforstyrrelser eller forsinkelser som skyldes Brukeren eller feil, eller mangler på Brukerens utstyr eller annet teknisk utstyr som tilhører andre enn Headweb. Headwebs ansvar for feil eller mangler i Headwebs programvare fremgår av de Generelle betingelsene for programvare.

Headweb tar ikke under noen omstendigheter ansvar for skader – det være seg direkte, indirekte eller følgeskader - som skyldes leveranseforstyrrelser eller forsinkelser. Ved uteblitt leveranse har Brukeren rett til å få levert en erstatningsfil uten ytterligere kostnad.

 

6. Feil ved tjeneste


For at du skal kunne laste ned filmer fra Headweb kreves det at du har datautstyr med en viss kapasitet. De tekniske krav som Headweb stiller til Brukerens utstyr er publisert på nettstedet. Headeweb forbeholder seg retten til å gjøre endringer i de tekniske kravene. Slike endringer kan skje når som helst og uten forvarsel. De til enhver tid gjeldende tekniske kravene finnes alltid på nettstedet. Det er Brukerens ansvar å sørge for at hans eller hennes datautstyr oppfyller publiserte krav.

For at en i alle henseende korrekt nedlastning eller streaming skal finne sted, kreves også at Brukerens registrerte medlemsopplysninger er korrekte og fullstendige. Brukeren har ansvar for å sørge for at alle opplysninger som oppgis til Headweb er korrekte og at det gis fullstendig informasjon når det kreves.

Om det skulle vise seg at en nedlastet Fil på noen måte umiddelbart etter nedlastingen har feil og feilen skyldes Headweb, kan brukeren enten få en erstatningsfil eller refundertd betalt beløp. Slik erstatning gis ikke for feil som fremkommer i tiden etter kjøpet eller leien, hvor Brukeren er anbefalt å ta en såkalt back-up av Filene. Det er Brukerens ansvar å snarest mulig etter å ha sluttført en nedlasting å undersøke Filen og kontakte Headwebs kundeservice dersom Filen - eller Filens innhold - skulle vise seg å være skadet.

Samtlige Filer og innholdet i disse distribueres i brukbar stand.

Headweb har ikke ansvar for feil eller skader som forårsakes av Brukeren eller av feil eller mangler i Brukerens utstyr eller i annet teknisk utstyr som tilhører andre enn Headweb. Headwebs ansvar for feil eller mangler i Headwebs programvare fremgår av de Generelle betingelsene for programvare.

Headweb har ikke i noe tilfelle ansvar for skader i form av datahavarier eller tap av data.

Headweb har under ingen omstendigheter, dersom intet annet er avtalt over, ansvaret for noen skader - det være seg direkte, indirekte eller følgeskader - som følger av feil eller mangler på tjenesten.

 

7. Angrerett


De filmer som kjøpes eller leies, distribueres elektronisk i form av datafiler for nedlasting eller streaming. Headweb tilbyr dermed brukeren en tjeneste i henhold til distanseavtaleloven, det vil si at fordi fullføringen av tjenesteleveransen påbegynnes så snart ordrebekreftelsen er sendt til Brukeren, gjelder ikke distanseavtalelovens bestemmelser om angrerett.

Ved å klikke på knappen ”Kjøp” eller ”Lei” på en ordrebekreftelse samtykker Brukeren i at Headweb påbegynner fullføringen av leveransen.

 

8. Kompletterende informasjon på nettstedet m.m.


Regler for medlemskap, rutinebeskrivelser for kjøp og leie, samt annen informasjon som er relevant for kjøpet, er publisert på Websiden. Brukeren plikter i forkant av kjøpet eller leien å skaffe seg informasjon om dette, samt å følge de til enhver tid gjeldende regler.

Avtalen kan for øyeblikket bare inngås på svensk og norsk språk.

 

9. Arkivering


Headweb kommer til å arkivere relevante avtaledokumentasjon i elektronisk form, minimum i den perioden som kreves i henhold til regnskapsloven og god revisjonsskikk i Norge. Etter anmodning har Brukeren rett til i rimelig grad å få tilgang til slik relevant, arkivert avtaledokumentasjon. En slik anmodning skal sendes til Headwebs kundeservice.

Headweb har rutiner for kontinuerlig back-up og andre sikkerhetsrutiner, men tap av data kan ikke utelukkes. Brukeren oppmuntres derfor til selv å lagre relevante avtaledokumentasjon på en sikker måte.

 

10. Personopplysninger


Ved at Brukeren registrerer seg som medlem på www.headweb.com og i forbindelse med kjøp og leie av filmer på nettstedet, legger Brukeren inn kontaktinformasjon m.m. som inneholder informasjon om Brukerens identitet. Headweb kommer også automatisk til å innhente visse andre opplysninger om Brukeren, så som informasjon om antall besøk, forbruksmønster, IP-adresser og innloggingstider. Videre kan noe annen informasjon hentes inn fra såkalte cookies.

I og med at Brukeren aksepterer betingelsene i disse Generelle betingelsene, samtykker Brukeren til at Headweb lagrer og behandler slike opplysninger og slik informasjon med formål å oppfylle sine forpliktelser, samt utøve sine rettigheter i forbindelse med Brukerens medlemskap og kjøp og leie av film for nedlasting. Opplysningene kan også brukes til å analysere og videreutvikle tjenesten.

Brukerens personopplysninger vil bli lagret så lenge avtaleforholdet mellom Brukeren og Headweb består og i noe tid etterpå dersom dette er nødvendig for at Headweb skal kunne fullføre sine gjenstående forpliktelser eller utøve sine rettigheter overfor Brukeren.

Brukeren har rett til en gang pr. år skriftlig å be om å få utlevert informasjon om hvordan brukerens personopplysninger anvendes. En slik anmodning skal sendes til Headwebs kundeservice.

Headweb kommer ikke til å videreselge informasjonen. Salg kan likevel skje til selskaper som eies eller kontrollers av Headweb.

 

11. Tredjeparts rettigheter

Rettighetsinnehaverne til Filen, f.eks. filmselskaper, (under kalt "Rettighetshaveren)") skal, der dette er mulig i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, ha rett til å overvåke og gjøre gjeldende sine rettigheter til filene i henhold til bestemmelsene i disse Generelle betingelsene direkte mot Brukeren i tilfelle Brukeren ikke oppfyller sine forpliktelser gitt i de Generelle betingelsene.

 

12. Overlevering


Headweb har rett til å overføre rettigheter og plikter i henhold til til disse Brukerbetingelsene til andre uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra Brukeren. Brukeren har ikke rett til å overføre sine rettigheter og plikter i henhold til til disse Brukerbetingelsene til andre uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Headweb.

 

13. Lovanvendelse og konfliktløsing


Konflikter når det gjelder tolkning av denne avtalen, som ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, kan håndteres gjennom offentlige tvistedomstoler. Dersom konflikten skal prøves overfor en domstol, skal den avgjøres i norsk domstol med norsk lovanvendelse.

 

14. Spørsmål og kontakt


Dersom det kommer frem spørsmål til disse Generelle bestemmelsene eller Brukeren av andre grunner ønsker kontakt, står han eller hun fritt til å henvende seg til Headwebs kundeservice.

 

Sist endret 2013-06-03 13:40 av Jenny Johansson

Utmerkelser og priser
"Headweb.com er en rask, oversiktlig og meget velfungerende filmtjeneste. Aavspilling foregår uten noe opphold og irriterende avbrytelser."
"Headweb har klart den mest brukervennlige tjenesten. Lyd & Bilde, 4/2010"
 
Hjelp