Sveriges bästa underhållningstjänst 2 år i rad!

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR HEADWEB AB

Dessa allmänna användarvillkor (”Allmänna Villkor”) anger de villkor som gäller mellan dig som användare och medlem (”Användare(-n)”) och Headweb AB (”Headweb”) som tjänstetillhandahållare vid användande av och medlemskap i de tjänster som tillhandahålls av Headweb. 

1. ALLMÄNT

1.1 Genom att bli medlem i och använda webbsidan www.headweb.com (”Webbsidan”), Headwebs andra online-tjänster och applikationer, bl.a. annat angivna under punkten 3 nedan, och övrigt digitalt innehåll som från tid till annan tillhandahålls av Headweb, (”Tjänsterna”), ingår du ett avtal med Headweb och godkänner att dessa Allmänna Villkor gäller tillsvidare mellan dig och Headweb. 

1.2 Avtal om medlemskap i och ianspråktagande av Tjänsterna kan ingås mellan Headweb och användare bosatta i Sverige, Danmark, Norge eller Finland (”Området”), på något av språken svenska, danska, norska, finska eller engelska. 

1.3 Genom att ange din e-postadress och bekräfta samt gå vidare i samband med ansökan om medlemskap hos Headweb bekräftar du det följande:

(i) Du har läst och accepterar samt åtar dig vid beviljat medlemskap att följa dessa Allmänna Villkor;

(ii) Du har fyllt 18 år eller har förmyndares tillstånd att ingå dessa Allmänna Villkor; och

(iii) Du förstår att medlemskap i Tjänsterna är strikt personligt och att Tjänsterna får användas endast för icke-kommersiella privata syften.

(iv)

1.4 Vid beviljat och giltigt medlemskap i Tjänsterna anses du som Användare enligt dessa Allmänna Villkor. Användaren har fullt ansvar för samtliga åtgärder som vidtas via medlemskontot.

2. FÖRÄNDERLIGHET

Tjänsterna är under ständig utveckling. Headweb förbehåller sig rätten att från tid till annan utan föregående meddelande om det göra förändringar i dessa Allmänna Villkor, i Tjänsterna och i de av Headweb uppställda tekniska kraven. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbsidan. Större förändringar i de Allmänna Villkoren genomförs först efter föregående meddelande om det på Webbsidan eller till den e-postadress som Användaren senast uppgett till Headweb. Publicerat på Webbsidan finns också närmare information om Headwebs tekniska krav, regler för medlemskap, rutinbeskrivningar avseende ianspråktagande av Tjänsterna och annan relevant information. Användaren ska kontinuerligt hålla sig informerad om vid var tid publicerade Allmänna Villkor samt i övrigt publicerad information och krav. 

3. NÄRMARE OM TJÄNSTERNA

3.1 Generellt

3.1.1 Användare har möjlighet att som del i Tjänsterna mot erläggande av tillämplig avgift ta del av digitalt innehåll i form av filmer, tv-serier och annat liknande digitalt innehåll (”Innehåll”), på de villkor som anges i dessa Allmänna Villkor. 

3.1.2 Användare kan ta del av Innehåll från sådana mottagarenheter som är kapabla att motta leverans av Innehåll och som från tid till annan är godkända av Headweb – vilket kan inkludera PC-enheter, Internet-anslutna TV-apparater, andra typer av Internet-anslutna hemunderhållningssystem eller portabla enheter – (”Mottagarenheter”). På grund av Headwebs avtal med Rättighetsinnehavare (enligt definition i punkten 8.2 nedan) kan visst Innehåll vara exkluderat från leverans till olika Mottagarenheter. 

3.2 Hyrt Innehåll

3.2.1 Användare har möjlighet att mot erläggande av tillämplig avgift på hyresbasis ta del av visst Innehåll ett obegränsat antal gånger under en begränsad tidsperiod (”Hyrt Innehåll”).

3.2.2 Headweb upplåter till Användaren efter betalning av tillämplig avgift en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-upplåtbar, begränsad rätt och licens att valfritt antal gånger inom Området (i) streama en tillfällig kopia av och (ii) titta på, använda och privat visa aktuellt Hyrt Innehåll under den tidsperiod som gäller enligt aktuell orderbekräftelse, eller annan längre tidsperiod som vid varje tidpunkt bestäms av Headweb (”Hyresperioden”). 

3.2.3 Headwebs leverans av Hyrt Innehåll påbörjas omedelbart efter att Headweb mottagit Användarens bekräftelse på beställning och pågår sedan under en period om 14 dagar, dock alltid som längst till Hyresperiodens slut, eller annan längre tidsperiod som vid varje tidpunkt bestäms av Headweb (”Leveransperioden”). Användaren kan starta Hyresperioden vid ett valfritt tillfälle under Leveransperioden. Headwebs leverans av Hyrt Innehåll upphör efter Hyresperioden och senast vid Leveransperiodens utgång, oavsett om Hyresperioden har inletts eller inte.

3.2.4 Headweb förbehåller sig rätten att byta ut beställt Hyrt Innehåll, om Hyrt Innehåll utgår ur Headwebs sortiment, ex. på grund av avtal med Rättighetsinnehavare, eller om leverans i något annat avseende försvåras. Användaren har då rätt att inom aktuellt prissegment välja annat Hyrt Innehåll, eller få erlagd avgift åter. 

3.3 Köpt Innehåll

3.3.1 Användare har möjlighet att mot erläggande av tillämplig ersättning ta del av visst Innehåll ett obegränsat antal gånger under en obegränsad tidsperiod (”Köpt Innehåll”). 

3.3.2 Headweb upplåter till Användaren efter betalning av tillämplig avgift en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-upplåtbar, begränsad rätt och licens att valfritt antal gånger inom Området (i) streama en tillfällig kopia av och (ii) titta på, använda och privat visa aktuellt Köpt Innehåll. 

3.3.3 Headwebs leverans av Köpt Innehåll påbörjas omedelbart efter att Headweb mottagit Användarens bekräftelse på beställning. Headwebs möjlighet att tillhandahålla Användaren med Köpt Innehåll för streaming kan i vissa fall bli tidsmässigt begränsad. Så kan vara fallet bl.a. om Tjänsterna upphör att tillhandahållas, när Användarens medlemskap i Tjänsterna upphör, eller på grund av Headwebs avtal med aktuell Rättighetsinnehavare. 

3.3.4 Headweb ska om sådan tidsbegränsning inträder skicka ett meddelande till Användarens senast angivna e-postadress med information om hur Användaren fortsättningsvis kan ta del av sitt Köpta Innehåll. Efter Headwebs meddelande enligt denna punkt är det Användarens ansvar att snarast och inom i sådan information utsatt tid vidta åtgärder enligt instruktion för att även fortsättningsvis kunna ta del av aktuellt Innehåll. Headweb är därefter inte ansvarigt för om sådant material blir otillgängligt för Användaren.

3.4 Presentkort och vouchers

Headweb tillhandahåller presentkort och s.k. vouchers enligt vid var tillfälle angivna förutsättningar. Presentkort och vouchers innehåller koder vilka genom registrering hos Headweb och inlösen på medlemskontot kan omvandlas till filmbiljetter att användas som betalning för Innehåll. För presentkort och vouchers gäller en begränsad giltighetstid under vilken de kan lösas in. Därefter gäller även för innestående filmbiljetter en begränsad giltighetstid. Aktuella giltighetstider anges i varje enskilt fall.  Filmbiljetter är endast giltiga för hyrfilmer.

3.5 Headweb Prepaid-konto

3.5.1 Användare kan öppna ett Headweb Prepaid-konto och kan tillföra Headweb Prepaid-kontot tillgodohavanden. Headweb Prepaid-kontot är inte räntebärande. Headweb Prepaid-kontot kan sedan användas som betalningsmedel i Tjänsterna, genom att debitering sker mot insatta tillgodohavanden. Innestående tillgodohavanden hänförliga till presentkort och vouchers har på sätt som anges i punkten 3.4 ovan en begränsad giltighetstid.

3.5.2 På Headweb Prepaid-kontot innestående kontanta medel utbetalas på Användarens begäran endast efter att Headweb Prepaid-kontot har upphört att gälla. Utbetalning sker då mot en administrativ avgift, till täckande av Headwebs kostnader för transaktionen. Information om utbetalningsmöjlighet skickas till Användaren i samband med meddelande enligt punkten 11 nedan. För det fall Användaren inte begärt utbetalning av innestående medel senast fem år från det att Headweb Prepaid-kontot upphört, upphör även Användarens rätt till sådana innestående medel.

3.5.3 Användarens Headweb Prepaid-konto avslutas om Användaren under en period om 12 månader inte loggat in hos Headweb, dock alltid senast vid medlemskapets och dessa Allmänna Villkors giltighets upphörande. Headweb skickar ett meddelande till Användarens senast angivna e-postadress en månad innan Headweb Prepaid-kontot avslutas.

4. BESTÄLLNING, PRISER OCH BETALNING

4.1 Användaren ska i samband med beställning av Tjänst betala det pris som vid var tid anges, beroende av valt Innehåll och Mottagarenhet. Priset framgår av orderbekräftelse och anges i hos Användaren lokal valuta samt inkluderar skatter och avgifter. Angivna priser inkluderar inte den ersättning för kommunikation, tjänst etc. som Användaren enligt avtal har att erlägga till sin operatör, eller andra kostnader i samband med användandet av Användarens egen datorutrustning (inklusive kommunikationsutrustning).  

4.2 Betalning sker genom de betalningsförmedlare eller betalningstjänster som Headweb anlitar eller om tillämpligt tillhandahåller från tid till annan. Vid betalning via betalningsförmedlare kan ytterligare avgifter och villkor bli aktuella enligt de vid var tid gällande villkoren hos respektive betalningsförmedlare.

4.3 Användaren bekräftar sin beställning av Innehåll genom att godkänna betalning och gå vidare i beställningen samt samtycker därigenom också till att Headweb påbörjar leverans av aktuellt Innehåll till Användaren. Då beställningen gjorts skickar Headweb Användaren en orderbekräftelse till den e-post som Användaren har uppgett till Headweb i samband med beställningen.

5. ÅNGERRÄTT

När Headweb tillhandahåller Avändaren med Innehåll genom streaming utgör det en tjänst som omfattas av ångerrätt i enlighet med tillämplig konsumentlagstiftning. Användaren har rätt till en ångerfrist om 14 dagar från det att orderbekräftelse skickats till Användaren. Ångerfristen upphör emellertid alltid att gälla vid det tidigare datum då Innehåll konsumeras av Användaren, dvs. då Användaren påbörjar streaming av Innehåll. Användaren ska för utnyttjande av ångerfrist ta kontakt med Headwebs kundtjänst. Om tillämpligt ska sådan nedladdat eller beställt material som erhålls i anslutning till tjänsten då också göras tillgängligt för retur till Headweb och kostnader för retur stås av Headweb. Headweb återbetalar vad Användaren har erlagt till Headweb för aktuell tjänst snarast och senast inom 30 dagar från det att ångerrätten utnyttjats.

6. FEL I LEVERANS OCH HEADWEBS ANSVAR

6.1 Headweb kan inte garantera att Tjänsterna alltid fungerar. Funktioner och tjänster kan till exempel vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll eller service och/eller av annan anledning vara ur funktion. Headweb strävar efter att Tjänsterna ska vara fria från virus men kan inte garantera detta.

6.2 Tjänsterna och Innehållet levereras i befintligt skick. Leverans är beroende av ett flertal olika faktorer. Leverans är beroende bl.a. prestanda i Användarens mjukvara och hårdvara, Internetkapacitet och aktuell trafikbelastning över Internet. Det åligger Användaren att tillse att Användarens utrustning och Internetöverföring etc. uppfyller publicerade krav.

6.3 All användning av Tjänsterna sker på Användarens ansvar och risk. Headweb tar inget ansvar för avbrott, leveransstörningar eller förseningar som beror på Användaren, på fel eller brister i Användarens mjukvara och/eller hårdvara, annan utrustning som tillhör annan än Headweb eller av Internet- eller telekommunikationer. Headweb ansvarar inte heller för fel eller skada, stöld eller förstöring, obehörig anslutning till eller ändring, som orsakats i eller av sådan utrustning eller kommunikation. 

6.4 Om inte annat uttryckligen framgår av dessa Allmänna Villkor eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning ansvarar Headweb under alla förhållanden inte för några skador eller förluster – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i Tjänsterna eller som annars orsakats av användandet av Tjänsterna. Headweb ansvarar inte i något fall för skador i form av datahaverier eller förlust av data. 

6.5 Även om Headweb har regler för Användarna om publicering av material, kan Headweb inte kontrollera eller ta ansvar för vad varje enskild Användare tillför Tjänsterna. Headweb är heller inte ansvarigt för skadligt, stötande eller olämpligt material i Tjänsterna som genererats av Användare. 

7. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren åtar sig att iaktta de från tid till annan gällande Allmänna Villkoren, att använda Tjänsterna och Innehåll, eller del därav, endast i enlighet med de Allmänna Villkoren samt särskilt därutöver att:

(i) uppge  korrekt och fullständig information i samband med ansökan om medlemskap och uppdatera registrerad information så att den tillsammans med annan information som Användaren tillhandahåller Headweb vid varje tidpunkt är korrekt, uppdaterad och fullständig;

(ii) inte registrera fler än ett befintligt medlemskap i Tjänsterna eller registrera sådant medlemskap åt någon annan än sig själv; 

(iii) hantera inloggningsuppgifter och lösenord med varsamhet samt inte till annan lämna ut, eller använda annans, sådana uppgifter;

(iv) iaktta god sed och Headwebs vid var tid publicerade publiceringsregler vid författandet av texter för publicering i/på Tjänsterna, 

(v) nte tillföra Tjänsterna material som på något vis strider mot någon nationell eller internationell lagstiftning eller på annat sätt kan uppfattas som olämpligt inklusive men inte begränsat till förolämpande, hotfullt, stötande, oetiskt, rasistiskt, hets mot folkgrupp, uppviglande; 

(vi) strikt iaktta vad som anges om rättigheter under punkten 8 nedan och att inte heller på något sätt möjliggöra, marknadsföra, informera om, underlätta eller på annat sätt medverka i eller till någon olaglig användning av upphovsrättsligt skyddat material; samt att

(vii) inte försöka ändra, kringgå, skada och/eller överlista Headwebs eller dess samarbetspartners säkerhetsrutiner, IT-system och kopieringsskydd (DRM). 

(viii)

8. UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA RÄTTIGHETER

8.1 Tjänsterna, Innehåll och allt innehåll däri är skyddat av tillämplig nationell och internationell upphovsrätt. Användaren får endast använda Tjänsterna samt Innehåll på sätt som anges i från tid till annan gällande Allmänna Villkor, med iakttagande av tillämplig lagstiftning och normbildning inom upphovsrätten och övrig immaterialrätt. 

8.2 Alla rättigheter, inklusive upphovsrätten, till Tjänsterna och allt Innehåll tillkommer Headweb, dess licensgivare och andra rättighetsinnehavare (”Rättighetsinnehavarna”). Tjänsterna och Innehåll får inte under några omständigheter - helt eller delvis - användas för icke privat bruk eller i något kommersiellt syfte, publiceras eller göras tillgängligt för allmänheten på något vis, kopieras av utomstående eller i syfte att i någon form spridas vidare, underlicensieras, hyras ut eller kommersiellt vidaredistribueras. Användaren är skyldig att hålla sådan uppsikt över den utrustning till vilken leverans sker etc., så att användning av Tjänsterna och Innehåll utöver vad som är tillåtet enligt dessa Allmänna Villkor och enligt tillämplig nationell och internationell upphovsrätt inte är möjlig.

8.3 Rättighetsinnehavarna ska där det är möjligt i enlighet med från tid till annan tillämplig lagstiftning, ha rätt att bevaka och göra sina rättigheter till Innehåll eller annan del av Tjänsterna gällande enligt bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor direkt mot Användaren för det fall Användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor. 

8.4 I den mån Användaren publicerar material i Tjänsterna upplåter Användaren till Headweb rätt och licens att använda, ändra, kopiera, publicera och tillgängliggöra sådant material, obegränsat i tid, plats och media. Användaren bekräftar dess rätt att göra sådan upplåtelse till Headweb.

8.5 Användaren ska hålla Headweb skadelös i det fall användning av Tjänsterna och Innehåll sker i strid mot dessa Allmänna Villkor. Avändaren ska vidare hålla Headweb skadelös om Headwebs användning av Användarens material enligt 8.4 påstås utgöra intrång i rätt tillkommande tredje man.

9. VARNING OCH AVSTÄNGNING M.M.

9.1 Om Användaren bryter mot dessa Allmänna Villkor kan Headweb meddela Användaren varning, säga upp dessa Allmänna villkor till upphörande varvid Användarens medlemskap i Tjänsterna på sätt som anges under punkten 11.2 nedan avslutas, ta bort Användarens profil och/eller material som Användaren tillfört Tjänsterna, förhindra Användaren från att använda eller ansluta sig till Tjänsterna. Headweb förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vidta sådana åtgärder när som helst, med eller utan förvarning. 

9.2 Användaren är ansvarig för det Användaren tillför Tjänsterna. Headweb förhåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort inlägg och hela diskussioner som inte bidrar till trevnaden, som saknar läsvärde eller som i annat fall kan anses olämplig. Vid grova överträdelser av Allmänna Villkor eller publicerade regler som kan skada Headweb, eller som strider mot i varje fall tillämplig lag kan dessutom en polisanmälan ske.

10. PERSONUPPGIFTER OCH ARKIVERING

10.1 Genom att Användaren registrerar sig i Tjänsterna och i samband med ianspråktagande av Tjänsterna lämnar Användaren vissa kontaktuppgifter m.m. som innehåller uppgifter om Användarens identitet, s.k. personuppgifter. Headweb kommer även automatiskt att inhämta vissa andra uppgifter om Användaren som uppgifter om inloggning på Headweb, besök på Webbsidan, konsumtionsmönster och IP-adresser. Vidare kan information inhämtas genom användandet av s.k. cookies.  

10.2 I och med att Användaren på sätt som anges under punkten 1 ovan accepterar dessa Allmänna Villkor samtycker Användaren till Headwebs behandling och lagring av uppgifter samt användning av cookies enligt punkten 10.1 ovan. 

10.3 Headwebs behandling sker i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med Användarens medlemskap hos Headweb och ianspråktagande av Tjänsterna. Användaren är även införstådd med och accepterar att uppgifterna också kan komma att behandlas i syfte att analysera och utveckla Tjänsterna samt för statistiska skäl. Headweb kommer inte att sälja personuppgifter vidare. Försäljning får dock ske till bolag som ingår i samma koncern som Headweb. 

10.4 Uppgifterna kan även komma att behandlas för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär. Sådan marknadsföring sker, om Användaren i samband med registreringen till Tjänsterna har gett sitt samtycke till det, eller i annat fall efter att Användarens e-post lämnats till Headweb i samband med beställning av vara eller tjänst till Användaren, genom nyhetsbrev och erbjudanden som skickas Användarens angivna e-postadress, normalt på veckobasis men från tid till annan med en annan högre eller lägre frekvens. Användaren har alltid rätt att återkalla samtycke till behandling för direkt marknadsföring, inbegripet att ta del av erbjudanden. Sådant återkallande av samtycke kan ske via Webbsidan, genom Användarens profilinställningar eller genom funktion i e-postutskicken. 

10.5 Användarens personuppgifter sparas så länge Användarens medlemskap i Tjänsterna består och för en tid därefter i den mån det är nödvändigt för att Headweb ska kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot Användaren, samt i den mån det krävs enligt tillämplig lagstiftning. Användaren har rätt att gratis en gång per år skriftligen begära och utfå information om den behandling av Användarens personuppgifter som förekommer. Användaren kan även begära rättelse av behandlade personuppgifter. Begäran ska tillställas Headwebs kundtjänst.

10.6 Vidare information om Headwebs behandling av och säkerheten kring personuppgifter, användningen av s.k. cookies och hur användningen av cookies kan förhindras av Användaren anges i Headwebs integritetspolicy publicerad på Webbsidan.

11. AVTALSTID

11.1 Vid beviljat medlemskap i Tjänsterna gäller dessa Allmänna Villkor på sätt som anges under punkten 1 ovan tillsvidare mellan Användaren och Headweb. 

11.2 Headweb kan med iakttagande av en månads uppsägningstid när som helst gentemot Användaren säga upp dessa Allmänna Villkor till upphörande, samt i fall som anges ovan under punkten 9.1, utan iakttagande av uppsägningstid till omedelbart upphörande. Uppsägning skickas till den e-postadress som Användaren senast uppgett till Headweb.

11.3 Användaren kan utan iakttagande av uppsägningstid när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor genom att använda Webbsidans tjänst för uppsägning av Allmänna Villkor och medlemskap. Bekräftelse av uppsägning skickas till den e-postadress som Användaren senast uppgett till Headweb. Användarens medlemskap hos Headweb och möjlighet att använda Tjänsterna upphör alltid samtidigt som dessa Allmänna Villkor upphör att gälla mellan Användaren och Headweb. 

12. ÖVERLÅTELSE

Headweb äger - helt eller delvis – rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan föregående samtycke från Användaren. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan Headwebs i förväg inhämtade skriftliga samtycke. 

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

13.1 Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på dessa Allmänna Villkor, om inte annat framgår av dessa Allmänna Villkor eller stadgas i tvingande lagstiftning inom EU eller annan jurisdiktion.

13.2 Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna ska avgöras i svensk domstol, om inte på grund av tvingande lagstiftning inom EU eller annan jurisdiktion skyldighet föreligger eller Användaren med stöd i sådan tvingande grund åberopar rätt att väcka talan i annat forum.

13.3 Vidare kan tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Allmänna villkor även hänskjutas till i aktuellt nordiskt land behörigt organ för behandling av konsumenttvist (för Sverige hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden, för Finland till Konsumenttvistnämnden (Kuluttajariitalautakunta), för Norge till Konsumentrådet (Forbrukerrådet) och för Danmark till Konsumentklagonämnden (Forbrugerklagenævnet)).

14. INFORMATION, FRÅGOR OCH KONTAKT

Om frågor skulle uppkomma med anledning av dessa Allmänna Villkor eller om annat behov av kontakt uppkommer är Användaren välkommen att höra av sig till Headwebs kundtjänst enligt på Webbsidan publicerade kontaktuppgifter.

Senast ändrad 2014-03-28 11:12 av Jenny Johansson

Utmärkelser & Priser
M3
"Headweb är en mycket användarvänlig filmtjänst med stort utbud och mycket hd-innehåll, och som funkar bra på många plattformar."
"Headweb har en ljus och överskådlig hemsida utan reklam. Utbudet är stort och varierat och tjänsten fungerar på flera plattformar".
Headweb var en av fem nominerade i kategorin bästa media- och underhållningssajt 2011.
"Sajtens sociala funktioner klår konkurrenterna och filmerna fungerar på flera plattformar."
"Headweb är bland det smartaste vi sett när det gäller att lagligt, billigt och smärtsamt enkelt konsumera film online."
"De ligger hela tiden i framkant med funktioner och gränssnitt – dessutom är Headweb det billigaste alternativet i testet."
"Headweb är den bästa strömningstjänsten för film just nu med ett användarvänligt program och många bra funktioner."
 
Hjälp